ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ പാർക്കിങ് നമ്പർ പുനഃപരിശോധന


കണ്ണൂർ: കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ പാർക്കിങ് നമ്പർ പുനഃ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂലൈ 10 മുതൽ ആഗസ്ത് 17 വരെ തോട്ടട എസ് എൻ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 വരെ വാഹനങ്ങളും രേഖകളും പരിശോധന നടത്തും.

 കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ പാർക്കിങ് നമ്പർ അനുവദിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ ഉടമസ്ഥർ വാഹനങ്ങൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പാർക്കിങ് നമ്പർ 2701 മുകളിൽ കണ്ണൂർ ടൗൺ പാർക്കിങ് പ്ലേസ് പെർമിറ്റിൽ എഴുതി കിട്ടിയവർ മാത്രം 25, 27 തീയതികളിൽ വാഹനം സഹിതം ഹാജരാകണം.

  *തീയതി, പാർക്കിങ് നമ്പർ എന്ന ക്രമത്തിൽ.*

 ജൂലൈ 10 - ഒന്ന് മുതൽ 300 വരെ. 11 -301 മുതൽ 600 വരെ. 13-601 മുതൽ 900 വരെ. 14-901 മുതൽ 1200 വരെ. 

18-1201 മുതൽ 1500 വരെ. 20-1501 മുതൽ 1800 വരെ.  21-1801 മുതൽ 2100 വരെ.  24-2101 മുതൽ 2400 വരെ. 25-2401 മുതൽ 2700 വരെ. 

27-2701 മുതൽ 3500 വരെ. 31-3501 ന് മുകളിൽ പാർക്കിങ് നമ്പറുള്ള വാഹനങ്ങൾ.
ആഗസ്ത് ഒന്ന്-2701 മുതൽ 2900 വരെ. മൂന്ന്-2901 മുതൽ 3100 വരെ.  

നാല്-3101 മുതൽ 3300 വരെ. ഏഴ്-3301 മുതൽ 3500 വരെ. എട്ട-3501 മുതൽ 3700 വരെ.  10 - 3701 മുതൽ 3900 വരെ. 11-3901 മുതൽ 4100 വരെ. 14 - 4101 മുതൽ 4300 വരെ.  17 - 4301 മുതൽ പാർക്കിങ് നമ്പറുള്ള വാഹനങ്ങൾ.
കണ്ണൂർ ടൗൺ പാർക്കിങ് ഉള്ള വണ്ടികൾ മാത്രം മുൻഭാഗത്ത് ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം മുതൽ താഴോട്ട് 40 സെ.മീ മഞ്ഞനിറം അടിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ കോർപ്പറേഷൻ എബ്ലം വരച്ച് പാർക്കിങ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തണം.

0/Post a Comment/Comments