മുൻമന്ത്രിഎം.എ.കുട്ടപ്പൻ അന്തരിച്ചു


_2001ലെ ആന്റണി മന്ത്രിസഭയിൽപിന്നോക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആയിരുന്നു._ 

കൊച്ചി: മുൻമന്ത്രി എം എ കുട്ടപ്പൻ അന്തരിച്ചു. 75 വയസ്സായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നുഅന്ത്യം.ശ്വാസതടസ്സംനേരിട്ടതിനെതുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. 2013ൽ പക്ഷാഘാതം വന്ന മുതൽചികിത്സയിലായിരുന്നു. 2001ലെആന്റണി മന്ത്രിസഭയിൽപിന്നോക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആയിരുന്നു.

0/Post a Comment/Comments