സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി


സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നത്തെ സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധന. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് കൂടിയത്. 4775 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് വില. ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 38200 രൂപയാണ് വില. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 3945 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉയർന്നത്. 925 ഹോൾമാർക്ക് വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 100 രൂപയാണ് ഇന്ന് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില. വെള്ളിക്ക് 73 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില.

0/Post a Comment/Comments