പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മാസ്ക്ക്നിർബന്ധമാക്കി


മാസ്ക്ക് വീണ്ടും
കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
സംസ്ഥാനത്ത് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മാസ്ക്ക്
നിർബന്ധമാക്കി ഉത്തരവ് ഇറക്കി
പൊതു സമൂഹത്തിന് പ്രവേശനമുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തും
ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും മാസ്ക്ക് നിർബന്ധം
സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ

0/Post a Comment/Comments