ശമ്പള വർധനവ് പരിഗണനയിൽ; പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെയും ആയമാരുടെയും സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം : പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകർ നടത്തി വന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനം. പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള വർധന സംബന്ധിച്ച വിഷയം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ ആണെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചർമാരുടെയും ആയമാരുടെയും പ്രായം സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള ഫയലിൽ തീരുമാനം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇടപെടൽ നടത്തും, പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചർമാരുടെയും ആയമാരുടെയും അവധി വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തും, പ്രീ പ്രൈമറി നിയമനം സംബന്ധിച്ച് പൊതു മാനദണ്ഡം പ്രഖ്യാപിക്കും, പ്രീപ്രൈമറിയിൽ പിഎസ്‌സി വഴി നിയമനം ലഭിച്ച ആയമാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ചും ഹോണറേറിയം വാങ്ങുന്ന ആയമാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വേതനം സംബന്ധിച്ചും പഠനം നടത്താനും തീരുമാനമായി.

0/Post a Comment/Comments