പ്രവേശനോത്സവം 2023: തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മെയ് 25ന് പൂർത്തിയാക്കണംതിരുവനന്തപുരം: പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മെയ് 25 നകം പൂർത്തിയാക്കണം. തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഡിഡി, ആർഡിഡി, എഡി തുടങ്ങിയവർ ഇത് വിലയിരുത്തുകയും ഡിജിയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ തല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. 

സ്‌കൂളുകളിൽ അധ്യാപകരെ സമയബന്ധിതമായി നിയമിക്കാനും സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ നടത്താനും ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു സ്‌കൂളിലും അധ്യാപകർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്നും പൊതുസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്‌കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ അടിയന്തിര ഇടപെടൽ നടത്തണം. 

പി.റ്റി.എ. യുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച പരാതികളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം അതാത് പരാതി ലഭിക്കുന്ന ഓഫീസുകളിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത് അടിയന്തിര പരിഹാരം കാണണം. മികച്ച പഠനാനുഭവങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഈ അദ്ധ്യയന വർഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1

അക്കാദിക നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ഓരോ സ്‌കൂളിന്റെയും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കണം. 2023 ജൂൺ 6 നകം സ്‌കൂൾ തല വാർഷിക പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണം. എല്ലാ ആഴ്ചയും സ്‌കൂൾ റിസോഴ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ്.ആർ.ജി.) യോഗം ചേർന്ന് പാഠ്യ പാഠ്യാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും മിനിട്‌സ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം. പരമാവധി സ്‌കൂൾ അദ്ധ്യയന ദിവസങ്ങൾ (സാധ്യമായ മണിക്കൂറുകൾ) ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.
0/Post a Comment/Comments