ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ്': അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന 'ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ്'-ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി, നാട്ടുമാവിൻതോട്ടം, നാടൻ മാവിനങ്ങളുടെ ഒട്ടുതൈ വിതരണം പദ്ധതികളിലേക്ക് കൃഷിഭവൻ മുഖേന അപേക്ഷിക്കാം. 

ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ കുറഞ്ഞത് 15 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യണം. കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മുൻഗണന. പ്രാദേശിക ഇനങ്ങളുടെ ഒട്ടുമാവിൻ തൈകൾ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും (പൊതു, ഗവ., സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോളേജുകൾ, സ്‌കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ) കൃഷിഭവൻ മുഖേന അപേക്ഷ നൽകാം. അവസാന തീയതി മെയ് 29.

0/Post a Comment/Comments