ജില്ലയിൽ കാലവർഷം ശക്തമായതിനാൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ തുറന്നതായി ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു


കണ്ണൂർ: ജില്ലയിൽ കാലവർഷം ശക്തമായതിനാൽ അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങൾക്കായി കലക്ടറേറ്റിലും താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് .

*ബന്ധപ്പെടേണ്ട കണ്ട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ*

കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റ് : 
0497 2700645, 0497 2713266, 9446682300
 

*താലൂക്ക് ഓഫീസുകൾ* 

 കണ്ണൂർ : 0497 2704969 

തളിപ്പറമ്പ : 0460 2203142 

തലശ്ശേരി : 0490 2343813 

ഇരിട്ടി : 0490 2494910

പയ്യന്നൂർ : 04985 294844

0/Post a Comment/Comments