അടിച്ചു മോനെ.. ഓണം ബമ്പർ........ടിക്കറ്റ് നമ്പർT E230662


ഈ വർഷത്തെ തിരുവോണം ബമ്പർ  നമ്പരിലുള്ള .T E 230662
ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്
 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകയായ 25 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം

0/Post a Comment/Comments